آخرین اخبار http://www.tourismiran-dev.com/ آخرین اخبار موسسه توسعه گردشگری FA خانه http://www.tourismiran-dev.com/Images/RssLogo.gif http://www.tourismiran-dev.com/ موسسه توسعه گردشگری Copyright موسسه توسعه گردشگری, 637709341487757909 20 Intech برگزاری دومین جلسه گردشگری سلامت در اجرای تاکیدات استاندار محترم جناب آقای مهندس رزم حسینی، دومین جلسه گردشگری سلامت با حضور نمایندگان سازمان ها و ارگان های مربوطه در موسسه توسعه گردشگری برگزار گردید. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8864.aspx اخبار عمومی 2020-03-09 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8864.aspx برگزاری نشست گردشگری سلامت نشست تخصصی گردشگری سلامت با حضور نمایندگان سازمان ها و ارگان های مختلف http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8863.aspx اخبار عمومی 2020-02-15 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8863.aspx