آخرین اخبار http://www.tourismiran-dev.com/ آخرین اخبار موسسه توسعه گردشگری FA خانه http://www.tourismiran-dev.com/Images/RssLogo.gif http://www.tourismiran-dev.com/ موسسه توسعه گردشگری Copyright موسسه توسعه گردشگری, 637155460538497142 20 Intech مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری خراسان رضوی خبر داد؛ امضاء تفاهنامه همکاری در زمینه گردشگری با سازمان همیاری شهرداری های سمنان مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری خراسان رضوی از امضاء تفاهنامه همکاری با سازمان همیاری شهرداری های سمنان به منظور توسعه این صنعت در دو استان خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-8861.aspx اخبار عمومی 2017-05-22 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-8861.aspx انعقاد قرارداد جدید همکاری موسسه توسعه گردشگری و شهرداری منطقه 5 مشهد موسسه توسعه گردشگری و شهرداری منطقه 5 مشهد قرارداد جدیدهمکاری امضاء کردند. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-5-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8860.aspx اخبار عمومی 2017-05-15 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-5-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8860.aspx مدیر موسسه توسعه گردشگری خبر داد؛ عقد تفاهم نامه به منظور تأمین خدمات رفاهی ، اقامتی و گردشگری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از عقد تفاهم نامه خدمات رفاهی ، اقامتی و گردشگری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%8c-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8859.aspx اخبار عمومی 2017-05-14 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%8c-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8859.aspx ریاست هیئت امناء موسسه توسعه گردشگری مطرح کرد؛ تحقق اهداف اقتصادی حوزه شهری در استان با تلاش همه شهرداریها میسر می شود ریاست هیئت امناء موسسه توسعه گردشگری اظهار کرد: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری باید تمام مجموعه های فعال در این بخش تلاش کنند. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-8858.aspx اخبار عمومی 2017-05-06 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%b3%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-8858.aspx با حضور مسئولان استانی برگزارشد؛ تودیع و معارفه مسئول حراست سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی مراسم تودیع و معارفه مسئول حراست سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با حضور مدیرکل حراست استانداری و جمعی از مسئولان این نهاد برگزارشد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8857.aspx اخبار عمومی 2017-04-09 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8857.aspx عضو هیئت امناء موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی تاکید کرد؛ لزوم استفاده ظرفیت های کشتارگاه مشهد در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی عضو هیئت امناء موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در بازدید ازموسسه صنعتی گوشت مشهد بر لزوم استفاده ازظرفیت ها و توانایی های بالقوه کشتارگاه مشهد در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-8854.aspx اخبار عمومی 2017-04-05 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-8854.aspx در بازدید مدیر موسسه توسعه گردشگری از پروژه راهنمای زائر پایانه مسافربری ؛ خدمات اقامتی در پایانه مسافربری به زائران حرم رضوی در ایام نوروز ارائه می شود مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از ارائه خدمات اقامتی به مسافران توسط واحد رزرواسیون مستقر در پایانه مسافربری مشهد در ایام نوروز خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%9b-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-8837.aspx اخبار عمومی 2017-03-15 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%9b-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-8837.aspx مدیر موسسه توسعه گردشگری در بازدید از غرفه های موسسه توسعه گردشگری در بوستان خورشید مشهد؛ ظرفیتهای لازم برای ساماندهی فرصتهای گردشگری در بوستان های شهر های مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در بازدید از غرفه های موسسه توسعه گردشگری در بوستان خورشید مشهد از آمادگی برای توسعه و ساماندهی فرصتهای گردشگری در پارکها و فضاهای سبز شهری در استان خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-8836.aspx اخبار عمومی 2017-03-13 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%9b-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-8836.aspx در جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان؛ مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی معرفی شد. مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در حکمی جعفر فرشچی را به عنوان مدیر موسسه توسعه گردشگری این سازمان منصوب کرد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af.-8834.aspx اخبار عمومی 2017-03-01 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af.-8834.aspx در دیدار با رییس شورای شهر مشهد مطرح شد مشارکت موسسه توسعه گردشگری در حوزه گردشگری زائران حریم رضوی سرپرست موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در دیداری با رییس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص همکاری های مشترک در حوزه گردشگری زائران و مجاروان امام رضا(ع) دیدار کرد http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8833.aspx اخبار عمومی 2016-10-18 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8833.aspx مسؤل گردشگری سلامت موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از انجام مذاکرات با سرمایه گذاران عراقی به منظور انجام طرح های مشارکتی در این حوزه خبرداد. مسئول گردشگری سلامت موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از انجام مذاکرات با سرمایه گذاران عراقی به منظور انجام طرح های مشارکتی در این حوزه، خبرداد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af.-8832.aspx اخبار عمومی 2016-06-27 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af.-8832.aspx توسعه صنعت گردشگری در خراسان رضوی با استفاده از ظرفیتهای حوزه شهری جلسه هیات امنای موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با حضور اعضای این هیات امنا تشکیل شد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-8831.aspx اخبار عمومی 2016-06-22 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-8831.aspx لزوم ساماندهی ظرفیتهای مشهد در راستای توسعه گردشگری سلامت مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری بر لزوم شناسایی و ساماندهی ظرفیتهای خدماتی و پزشکی مشهد در حوزه گردشگری سلامت تاکید کرد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8830.aspx اخبار عمومی 2016-06-20 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8830.aspx توسعه ظرفیتهای موجود در منطقه گردشگری آبادگران ایران در مشهد مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از انجام توافقات با مسؤلان منطقه گردشگری آبادگران ایران در مشهد، جهت همکاری های مشترک برای احیاء ظرفیتها و معرفی هرچه بهتر این منطقه توریستی به کشور خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8829.aspx اخبار عمومی 2016-06-19 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8829.aspx مسؤل گردشگری سلامت موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری استان خبرداد؛ استفاده از ظرفیتهای حوزه سلامت خراسان رضوی در افغانستان مسؤل گردشگری سلامت موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از انجام مذاکرات با سرمایه گذاران افغانی به منظور انجام طرح های مشارکتی در این حوزه، خبرداد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-8828.aspx اخبار عمومی 2016-06-07 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-8828.aspx طی حکمی از سوی استاندار؛ مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی منصوب شد طی حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهردارهای استان منصوب شد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b7%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af-8827.aspx اخبار عمومی 2016-05-08 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b7%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%9b-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af-8827.aspx در نشستی با شهردار و عضو شورای شهرشاندیز مطرح شد آمادگی موسسه توسعه گردشگری برای سرمایه گذاری درجهت توسعه گردشگری در شاندیز مدیر موسسه توسعه گردشگری بر آمادگی برای سرمایه گذاری و ارائه طرح های مختلف برای توسعه و بهبود گردشگری در شهر شاندیز تاکید کرد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2-8826.aspx اخبار عمومی 2016-04-18 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2-8826.aspx طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها مسئول گردشگری سلامت در موسسه توسعه گردشگری منصوب شد. طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ها به پیشنهاد مدیر موسسه توسعه گردشگری ، دکتر جلیل تبریزنیا بعنوان مسئول گردشگری سلامت در موسسه توسعه گردشگری منصوب شد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b7%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af.-8825.aspx اخبار عمومی 2016-04-16 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b7%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af.-8825.aspx در دیدار با رییس شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد؛ برنامه ریزی موسسه توسعه گردشگری در حوزه توریسم شهری مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از مذاکرات با رییس شورای شهر مشهد در خصوص توسعه گردشگری در حوزه شهری خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-8824.aspx اخبار عمومی 2016-03-10 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-8824.aspx درموسسه توسعه گردشگری انجام شد، دیدار کارگردان معروف اسپانیایی با مدیر موسسه توسعه گردشگری کارگردان معروف اسپانیایی با حضور در سازمان همیاری شهرداری ها با مدیر موسسه توسعه گردشگری دیدار کرد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8813.aspx اخبار عمومی 2016-01-17 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8813.aspx تورهای خراسان گردی ویژه خانواده های ارگانهای مختلف کشور برگزار می شود مدیر موسسه توسعه گردشگری از برنامه ریزی برای برگزاری تورهای خراسان گردی با تسهیلات ویژه جهت کارکنان نهاد ها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی سراسر کشور خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-8812.aspx اخبار عمومی 2016-01-09 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-8812.aspx در دیدار با رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد مطرح شد؛ استفاده از ظرفیت های موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری درزمینه گردشگری مدیرموسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد طی نشستی در خصوص همکاری های مشترک گفتگو کرد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8811.aspx اخبار عمومی 2016-01-06 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8811.aspx در جلسه مدیران موسسه توسعه گردشگری و موسسه گوشت مشهد تاکید شد؛ تعامل موسسات مختلف سازمان همیاری درجهت استفاده بهینه از منابع موجود مدیر موسسه توسعه گردشگری با حضور در موسسه صنعتی گوشت مشهد با دکتر محسن انصاری در زمینه بهره گیری از ظرفیت های موجود گفتگو کرد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-8810.aspx اخبار عمومی 2015-12-27 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-8810.aspx همایش آموزشی ارتباط موثر در سازمان همیاری شهرداریها خراسان رضویبرگزار شد همایش آموزشی ارتباط موثر با حضور خانواده کارکنان سازمان همیاری و موسسات و شرکت های تابعه آن در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری های مشهد برگزار شد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8798.aspx اخبار عمومی 2015-12-01 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-8798.aspx غرفه موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریها ؛ در ششمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری نمونه شد. ششمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری همزمان با ششمین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری و نخستین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های پلیسی حفاظتی، امداد و نجات و ایمنی و آتش نشانی در مشهد دیروز به کار خود پایان داد ، در مراسمی غرفه موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداریها به عنوان غرفه نمونه شناخته شد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%9b-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%af.-8797.aspx اخبار عمومی 2015-11-30 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%9b-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%af.-8797.aspx حضور رئیس شورای عالی استان های کشور؛ ششمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری آغاز به کار کرد ششمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری همزمان با ششمین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک شهری و نخستین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های پلیسی حفاظتی، امداد و نجات و ایمنی و آتش نشانی در مشهد با حضور رئیس شورای عالی استان های کشورو جمعی از مسئولان محلی آغاز به کار کرد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-8796.aspx اخبار عمومی 2015-11-27 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-8796.aspx جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور یک صاحبنظر مسایل سیاسی و اجتماعی تبعه آمریکا جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور "کن او کیف" صاحبنظر مسایل سیاسی و اجتماعی ضد سلطه در مرکز علمی کاربردی شهرداری های مشهد برگزار شد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-8795.aspx اخبار عمومی 2015-11-25 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-8795.aspx مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری ها ی خراسان رضوی تاکید کرد؛ لزوم ساماندهی خدمات مسافرتی به زائران افغان درترمینال امام رضا(ع) مشهد مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری ها ی خراسان رضوی از اقدامات در حال اجرا به منظور ساماندهی خدمات مسافرتی به مسافران کشور افغانستان در پایانه مسافربری مشهد خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8782.aspx اخبار عمومی 2015-11-16 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7(%d8%b9)-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8782.aspx راه اندازی امکانات رفاهی برای گردشگران در منطقه هفت حوض مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری ها ی خراسان رضوی از راه اندازی امکانات رفاهی برای گردشگران در منطقه هفت حوض مشهد خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d8%b6-8755.aspx اخبار عمومی 2015-11-11 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d8%b6-8755.aspx ظرفیت های رسانه ها در جهت تقویت صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی اظهار کرد: در کنفرانسی با حضور 3 نفر از صاحب نظران مسلمان خارجی عرصه رسانه، ظرفیتهای رسانه ها در صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-8753.aspx اخبار عمومی 2015-11-04 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-8753.aspx کنفرانس رسانه، هنر و گردشگری در مشهد برگزار می شود مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از برگزاری کنفرانس رسانه، هنر، گردشگری با حضور 2 نفر ازصاحب نظران مسلمان خارجی عرصه رسانه در مشهد خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-8752.aspx اخبار عمومی 2015-11-03 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%8c-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-8752.aspx توسط موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی انجام می شود؛ معرفی جاذبه های گردشگری ایران به اندیشمندان برجسته حاضر در سومین کنفرانس بین المللی افق مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از حضور در سومین کنفرانس بین المللی متفکران مستقل افق نو در تهران به منظور معرفی جاذبه های فرهنگی و گردشگری استان و کشور به شخصیت های برجسته حاضر در آن خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82-8745.aspx اخبار عمومی 2015-10-27 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9b-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82-8745.aspx ارائه خدمات ویژه گردشگری در جزایر جنوبی کشور جهت دستگاه های اجرایی استان مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در جزایر جنوبی کشور ویژه کارکنان شهرداریها و دیگر نهادها و دستگاه های اجرایی استان خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-8744.aspx اخبار عمومی 2015-10-21 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-8744.aspx مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ها در بازدید از غرفه های موسسه توسعه گردشگری در بوستان کوهسنگی مشهد ظرفیتهای لازم برای ساماندهی فرصتهای گردشگری در بوستان های شهر های مختلف را داریم مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در بازدید از غرفه های موسسه توسعه گردشگری این سازمان در بوستان کوهسنگی مشهد از آمادگی برای توسعه و ساماندهی فرصتهای گردشگری در پارکها و فضاهای سبز شهری در استان خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-8736.aspx اخبار عمومی 2015-10-18 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-8736.aspx مدیر موسسه توسعه گردشگری در بازدید از شهرستان سرخس اعلام کرد؛ آمادگی همکاری با شهرداری های استان برای توسعه گردشگری مدیر موسسه توسعه گردشگری از وجود ظرفیتهای تخصصی و فنی در این موسسه و آمادگی برای همکاری با شهرداری ها در راستای توسعه صنعت گردشگری در شهرهای استان خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b3-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8716.aspx اخبار عمومی 2015-10-14 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b3-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%9b-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8716.aspx در دیدار با رئیس شورای شهر مشهد مطرح شد، استفاده از ظرفیت های موسسه توسعه گردشگری درزمینه گردشگری شهری مدیرموسسه توسعه گردشگری با رئیس شورای شهر مشهد طی نشستی در خصوص همکاری های مشترک گفتگو کرد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-8717.aspx اخبار عمومی 2015-10-14 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-8717.aspx حضور موسسه توسعه گردشگری در هشتمین جشنواره ملی حرکت حضور موسسه توسعه گردشگری در هشتمین جشواره ملی حرکت در دانشگاه فردوسی مشهد http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-8712.aspx اخبار عمومی 2015-10-12 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-8712.aspx روز جهانی گردشگری 27سپتامبر هر سال در تقویم سازمان جهانی گردشگری به نام روز جهانی گردشگری (World Tourism Day) نامگذاری شده است. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8630.aspx اخبار عمومی 2015-09-26 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8630.aspx مدیر موسسه توسعه گردشگری از ارائه خدمات اقامتی به مسافران توسط واحد رزرواسیون مستقر در پایانه مسافربری مشهد خبر داد. مدیر موسسه توسعه گردشگری از ارائه خدمات اقامتی به مسافران توسط واحد رزرواسیون مستقر در پایانه مسافربری مشهد خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af.-8623.aspx اخبار عمومی 2015-09-02 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af.-8623.aspx رایزنی ها با یک مرکز مشاوره بین المللی فرانسوی در زمینه گردشگری مدیر موسسه توسعه گردشگری از انجام مذاکرات با نماینده مرکز مشاوره بین المللی"cabinet paille"فرانسه در خصوص انجام فعالیتهای مشرکت خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8622.aspx اخبار عمومی 2015-08-31 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8622.aspx پیام تبریک مدیر موسسه توسعه گردشگری به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و دهه نورانی کرامت و روز دختر مدیر موسسه توسعه گردشگری در پیامی میلاد پر نور و سرور کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه(س) و دهه نورانی کرامت و روز دختر را به تمامی شیعیان و ارادتمندان ائمه اطهار(ع) به ویژه گردشگران تبریک گفت. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87-(%d8%b3)-%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-8618.aspx اخبار عمومی 2015-08-18 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87-(%d8%b3)-%d9%88-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-8618.aspx مدیر موسسه توسعه گردشگری خبر داد ، ساخت اسکله قایقرانی در دریاچه مصنوعی بوستان کوهسنگی مشهد مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از مراحل ساخت اسکله تفریحی قایقرانی بوستان کوهسنگی این شهر خبر داد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8620.aspx اخبار عمومی 2015-08-18 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8620.aspx ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی مشهد تمدید شد با توجه به استقبال گسترده بازدید کنندگان از ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی مشهد زمان برگزاری این نمایشگاه یک روز دیگر تمدید شد. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af-8617.aspx اخبار عمومی 2015-08-10 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af-8617.aspx