آخرین اخبار http://www.tourismiran-dev.com/ آخرین اخبار موسسه توسعه گردشگری FA خانه http://www.tourismiran-dev.com/Images/RssLogo.gif http://www.tourismiran-dev.com/ موسسه توسعه گردشگری Copyright موسسه توسعه گردشگری, 638149181996368445 20 Intech همکاری با شهرداری در تهیه شناسنامه سرمایه گذاری گردشگری شهر قدمگاه http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-8881.aspx اخبار عمومی 2022-07-03 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d8%af%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-8881.aspx برگزاری دومین جلسه گردشگری سلامت در اجرای تاکیدات استاندار محترم جناب آقای مهندس رزم حسینی، دومین جلسه گردشگری سلامت با حضور نمایندگان سازمان ها و ارگان های مربوطه در موسسه توسعه گردشگری برگزار گردید. http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8864.aspx اخبار عمومی 2020-03-09 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8864.aspx برگزاری نشست گردشگری سلامت نشست تخصصی گردشگری سلامت با حضور نمایندگان سازمان ها و ارگان های مختلف http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8863.aspx اخبار عمومی 2020-02-15 http://www.tourismiran-dev.com/News/اخبارعمومی-284/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8863.aspx