آخرین صفحات http://www.tourismiran-dev.com/ آخرین صفحات موسسه توسعه گردشگری FA خانه http://www.tourismiran-dev.com/Images/RssLogo.gif http://www.tourismiran-dev.com/ موسسه توسعه گردشگری Copyright موسسه توسعه گردشگری, 638114746811462077 20 Intech معرفی موسسه http://www.tourismiran-dev.com/Pages/معرفی-مدیران-290/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-8639.aspx معرفی موسسه 2020-01-16 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/معرفی-مدیران-290/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-8639.aspx هیئت امناء موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری ها خراسان رضوی http://www.tourismiran-dev.com/Pages/درباره-موسسه-287/%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8819.aspx درباره موسسه 2016-11-05 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/درباره-موسسه-287/%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-8819.aspx بسته های گردشگری سلامت مفهوم گردشگری سلامت عبارتست از :سفر افرادو گروههای مختلف به مقاصد گردشگری با هدف درمان ،بهبود و حفظ سلامت جسمی و ذهنی که مدت آن بیشتر از 24 ساعت وکمتر از یک سال می باشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-سلامت-266/سلامت-556/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8814.aspx گردشگری سلامت 2016-01-27 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-سلامت-266/سلامت-556/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8814.aspx عوامل موثر بر موفقیت کشورها در گردشگری سلامت http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-سلامت-266/سلامت-557/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8815.aspx گردشگری سلامت 2016-01-27 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-سلامت-266/سلامت-557/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-8815.aspx روستای فریزی روستای فریزی در 75 کیلومتری جنوب غربی مشهد و 18 کیلومتری جنوب شهر گلبهار در سرسبزترین دره های بینالود، واقع شده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-507/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-8799.aspx گردشگری طبیعت 2015-12-13 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-507/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-8799.aspx قره سو این روستا از توابع کلات با طول جغرافیایی 59 درجه و 42 دقیقه و عرض 36 درجه و 59 دقیقه و ارتفاع حدود 1250 متر از سطح دریا در غرب کلات و 162 کیلومتری شمال مشهد واقع است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-513/%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88-8800.aspx گردشگری طبیعت 2015-12-13 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-513/%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%88-8800.aspx روستای کوهپایه‌ای کنگ کنگ یکی از مناطق ییلاقی و روستایی طرقبه است که به دلیل نوع استقرار سکونتگاه‌های آن بر روی کوهپایه شبیه به ماسوله می‌باشد و در دامنه‌های شمال‌شرقی ارتفاعات بینالود، در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا واقع شده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-508/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%87%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%af-8801.aspx گردشگری طبیعت 2015-12-13 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-508/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d9%87%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%af-8801.aspx کمر مقبولا در فاصله 3 کیلومتری طرقبه و یک کیلومتری دره داغستان منطقه‌ای به نام «کمر مقبولا» واقع است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-516/%da%a9%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%a7-8802.aspx گردشگری طبیعت 2015-12-13 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-516/%da%a9%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%a7-8802.aspx محور گردشگری جاغرق ـ کردینه ـ درود ین مسیر بسیار زیبا و با مناظر متنوع طبیعی از جاغرق آغاز گردیده و پس از طی حاشیه رودخانه، دره‌ای زیبا و همچنین ارتفاعاتی که پوشیده از گیاه می‌باشد به کردینه امتداد می‌یابد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-517/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%80-%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%80-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%af-8803.aspx گردشگری طبیعت 2015-12-13 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-517/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%80-%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%80-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%af-8803.aspx محور گردشگری رودخانه‌ای خادر، ارچنگ، سرآسیاب یکی از محورهای طبیعی در مسیر مشهد ـ شاندیز محور گردشگری رودخانه‌ای روستاهای خادر، ارچنگ و سرآسیاب می‌باشد که وجود رودخانه‌های زشک و کنگ آن را ایجاد نموده و این جریان‌ها در زیر پای ارچنگ با هم تلاقی پیدا می‌کند. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/20-518/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%86%da%af%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%a8-8804.aspx گردشگری طبیعت 2015-12-13 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/20-518/%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%8c-%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%86%da%af%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%a8-8804.aspx منطقه ییلاقی طرقبه ییلاق طرقبه با وسعت 1600 کیلومترمربع در منطقه‌‌ای کوهستانی در امتداد بینالود واقع شده و در 15 کیلومتری مشهد در غرب انتهای بلوار وکیل‌آباد قرار دارد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-505/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%8c%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-8805.aspx گردشگری طبیعت 2015-12-13 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-505/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%8c%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-8805.aspx گردشگری طبیعت این گردشگری محیط طبیعی را در بر میگیرد که شامل ساحل ، جنگل ، کوه و امثال اینهاست . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-493/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-8783.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-493/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-8783.aspx بوستان طبیعی هفت حوض کی از معدود جاذبه‌های طبیعی با مناظر چشم‌نواز جنوب‌شرقی مشهد بوستان هفت حوض با وسعت 570 هکتار می‌باشد که از نظر موقعیت در هفت کیلومتری این شهر واقع گردیده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d8%b6-8784.aspx 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d8%b6-8784.aspx روستای ییلاقی حصار روستای حصار به فاصله 6 کیلومتر از مشهد در جنوب‌غربی این شهر قرار دارد و فاصله آن تا طرقبه 3 کیلومتر می‌باشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-512/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%db%8c%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-8785.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-512/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%db%8c%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-8785.aspx روستای ابرده این روستای خوش آب و هوا در مسیر رودخانه زشک واقع گردیده و با مناظر چشم‌نواز و دل‌انگیز همواره پذیرای گردشگران و زائرین می‌باشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-499/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87-8786.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-499/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87-8786.aspx روستای اخلمد این تفرجگاه در 84 کیلومتری جنوب غربی شهر مشهد قرار گرفته است . اخلمد در دل کوههای بینالود واقع شده است . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-500/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%85%d8%af-8787.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-500/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%85%d8%af-8787.aspx روستای ارتکند تفریح گاه زیبای ارتکند یکی از مناطق بکر و ییلاقی شهرستان کلات نادر است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-501/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%da%a9%d9%86%d8%af-8788.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-501/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%da%a9%d9%86%d8%af-8788.aspx روستای اندرخ روستایی است خوش آب و هوا از حومه تبادکان که در ۳۳ کیلومتری شمال شرقی مشهد و در مسیر راه مشهد به کلات واقع شده و دارای مناظر طبیعی و باغ های میوه است و آب مورد نیاز روستا از زواندرخ که به سد کارده منتهی می شود تأمین می گردد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-509/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%ae-8789.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-509/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%ae-8789.aspx روستای ییلاقی جاغرق این نقطه ییلاقی در فاصله حدود 7 کیلومتری جنوب باختری طرقبه واقع شده و امتداد آن به مناطق دیگر از جمله عنبران، طرقدر، کردینه، تغاره و شاندیز محدود می‌شود. بنا به قولی قدمت این روستا به پیش از اسلام می‌رسد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-504/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%db%8c%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d9%82-8790.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-504/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%db%8c%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d9%82-8790.aspx روستای چهچهه به طول جغرافیایی 60 درجه و 19 دقیقه و عرض 36 درجه و 38 دقیقه و نیز دارای ارتفاع 490 متر از سطح دریا است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-511/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87%da%86%d9%87%d9%87-8791.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-511/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87%da%86%d9%87%d9%87-8791.aspx دررود شهر دررود از توابع بخش زبرخان شهرستان نیشابور، با طول جغرافیایی: ۰۷ / ۵۹، عرض جغرافیایی: ۰۸ / ۳۶ و ارتفاع: ۱۵۶۰ متر، در ۳۴ کیلومتری جنوب شرق نیشابور، هفت کیلومتری شمال جادهٔ بین‌المللی مشهد – نیشابور، پنج کیلومتری شمال قدمگاه، ۳۸ کیلومتری جاغرق و ۱۰۰ کیلومتری مشهد قرار دارد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-514/%d8%af%d8%b1%d8%b1%d9%88%d8%af-8792.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-514/%d8%af%d8%b1%d8%b1%d9%88%d8%af-8792.aspx روستای دهسرخ روستای دهسرخ در کیلومتر 45 جاده مشهد- نیشابور در 17کیلومتری شهر ملک آباد در مسیر عبور امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام از نیشابور به سمت توس واقع شده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-502/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%b3%d8%b1%d8%ae-8793.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-502/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%b3%d8%b1%d8%ae-8793.aspx روستای زشک این روستا در امتداد جنوب‌شرقی رشته کوه بینالود و در سرچشمه دره شاندیز واقع گردیده و به لحاظ چشم‌اندازهای زیبا و صفای محیط واعتدال آب و هوا و باغ‌های سرسبز میوه، یکی از بهترین مناطق ییلاقی اطراف مشهد به شمار می‌آید. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-503/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b4%da%a9-8794.aspx گردشگری طبیعت 2015-11-23 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/طبیعی-494/ییلاقات-503/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b4%da%a9-8794.aspx آرامگاه فردوسی آرامگاه فردوسی 80 ساله شد.اما شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید مزاری که با بناهای متعدد بارها قبل از آن با خاک یکسان شده بود، تا سال 1305 ناشناخته بود. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-475/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%db%8c-8773.aspx گردشگری تاریخی 2015-11-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-475/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%db%8c-8773.aspx حمام مهدی قلی بیک حمام مهدی قلی بیک در سابق معروف به حمام شاه در کنار مقبره امیر ملکشاه در ضلع بیرونی سر درب غربی صحن جامع حرم حضرت رضا قرار گرفته و از جهت دیگر در خیابان اندرز گو انتهای بازار بزرگ واقع شده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-475/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%82%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%da%a9-8774.aspx گردشگری تاریخی 2015-11-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-475/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%82%d9%84%db%8c-%d8%a8%db%8c%da%a9-8774.aspx هارونیه بنایی که امروزه به هارونیه مشهور است در فاصله ی حدود 800 متری آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و 24 کیلومتری مشهد واقع شده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-475/%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%d9%87-8775.aspx گردشگری تاریخی 2015-11-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-475/%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%d9%87-8775.aspx مسجد ملک زوزن تنها بنای آجری به جای مانده از بقایای شهر تاریخی زوزن و یادمانی ارزشمند از شکوه و عظمت این منطقه است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-466/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d9%88%d8%b2%d9%86-8776.aspx گردشگری تاریخی 2015-11-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-466/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%b2%d9%88%d8%b2%d9%86-8776.aspx مدرسه غیاثیه خرگرد مدرسه غیاثیه خرگرد در مجاورت روستای خرگرد و به فاصله ۵ کیلومتری خواف بر سر راه تایباد واقع است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-466/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af-8777.aspx گردشگری تاریخی 2015-11-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-466/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af-8777.aspx مزار پیر احمد خوافی http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%81%db%8c-8778.aspx 2015-11-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%81%db%8c-8778.aspx آرامگاه حافظ آبرو شهاب الدین عبدالله بن زین الدین لطف الله بن عبدالرشید ملقب به (حافظ ابرو) در زمره مشاهیر مورخان ایران در عصر تیموری است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-466/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d9%88-8779.aspx گردشگری تاریخی 2015-11-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-466/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d9%88-8779.aspx مجموعه تاریخی خواجه یار این مکان در ارتفاعات موسوم به "خواجه یار" مشرف به شهر خواف واقع است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-466/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b1-8780.aspx گردشگری تاریخی 2015-11-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-466/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b1-8780.aspx جاذبه های عمده شهری سه دسته جاذبه‏های عمده شهری شامل: گنجینه ها، نمایشگاه‏ها و مراکز خرید و فروش مهم ترین جاذبه های شهری هستند که گردشگران را بسوی خود می کشند. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-شهری-267/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-8781.aspx گردشگری شهری 2015-11-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-شهری-267/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-8781.aspx تورگردانی http://www.tourismiran-dev.com/Pages/خدمات-گردشگری-298/%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8756.aspx خدمات گردشگری 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/خدمات-گردشگری-298/%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-8756.aspx ادویه جات از سوغات خراسان رضوی می توان به بسته های ادویه ای اشاره کرد که در بسیاری از دکان های اطراف حرم به فروش می رسد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%aa-8757.aspx 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%aa-8757.aspx ارغوان بافی از به هم تنیده شدن تار و پود ترکه‌های نازک حاصل از درختچه‌های ارغوان هنری سنتی و بومی ایجاد می‌شود که به «ارغوان بافی» معروف است http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%81%db%8c-8758.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%81%db%8c-8758.aspx انواع نبات و نقل و شیرینی یکی دیگر از سوغات های شهر مشهد انواع نبات ها، نقل ها و شیرینی ها است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-8759.aspx 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-8759.aspx آینه‌کاری آب و آینه همواره نزد ایرانیان به صورت دو نماد پاکی، روشنایی، بخت، راستگویی و صفا شمره شده است و شاید به کار گرفتن آینه به عنوان یکی از آرایه‌های بنا با این امر بی‌ارتباط نباشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-8760.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-8760.aspx انواع نبات و نقل و شیرینی یکی دیگر از سوغات های شهر مشهد انواع نبات ها، نقل ها و شیرینی ها است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-8761.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-8761.aspx خشکبار از آن جا که بسیاری از شهرستان های خراسان رضوی دارای محصولات باغی فراوانند. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1-8762.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%ae%d8%b4%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%b1-8762.aspx زرشک زرشک یکی دیگر از محصولات ارزشمند کشاورزی خراسان رضوی است که همچون زعفران در نواحی جنوبی و کم آب این استان به ثمر می رسد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%b2%d8%b1%d8%b4%da%a9-8763.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%b2%d8%b1%d8%b4%da%a9-8763.aspx زعفران یا طلای سرخ زعفران یکی از محصولات بسیار ارزشمند کشاورزی است که درآمد خالص سالیانه ی حاصل از آن زیاد و نیاز آن به آب کم است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-8764.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-8764.aspx عطریات دکان های عطر فروشی در همه ی خیابان های اطراف حرم پراکنده اند. اما بیشتر آنان در بزرگترین بازار منطقه موسوم به بازار رضا متمرکزند. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%b9%d8%b7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-8765.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/سوغات-491/%d8%b9%d8%b7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-8765.aspx ارغوان بافی از به هم تنیده شدن تار و پود ترکه‌های نازک حاصل از درختچه‌های ارغوان هنری سنتی و بومی ایجاد می‌شود که به «ارغوان بافی» معروف است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%81%db%8c-8766.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%81%db%8c-8766.aspx آینه‌کاری آب و آینه همواره نزد ایرانیان به صورت دو نماد پاکی، روشنایی، بخت، راستگویی و صفا شمره شده است و شاید به کار گرفتن آینه به عنوان یکی از آرایه‌های بنا با این امر بی‌ارتباط نباشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-8767.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-8767.aspx پوستین‌دوزی در زمره صنایع دستی مشهد پوستین‌دوزی و نقش‌اندازی روی آن از اهمیت و جایگاه برخوردار است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%af%d9%88%d8%b2%db%8c-8768.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%af%d9%88%d8%b2%db%8c-8768.aspx تولیدات نمدی امروزه گردشگرانی که به سوی تفرج‌گاه‌های طبیعی مشهد از جمله شاندیز تردد می‌‌نمایند این‌گونه تولیدات را در فروشگاه‌های عرضه محصولات متنوع و سوغات مشاهده می‌کنند که در اندازه‌ها و رنگ‌های گوناگون وجود دارند. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%af%db%8c-8769.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%af%db%8c-8769.aspx پوستین‌دوزی در زمره صنایع دستی مشهد پوستین‌دوزی و نقش‌اندازی روی آن از اهمیت و جایگاه برخوردار است. بنابر شواهد فن پرورش و نمک زدن، تراش و خورش دادن و آماده کردن پوست برای جلیقه، پوستین و زیرانداز، دارای سابقه هزار ساله و یا بیشتر می‌باشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%af%d9%88%d8%b2%db%8c-8770.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%af%d9%88%d8%b2%db%8c-8770.aspx قالی مشهد بافت قالی به عنوان مهمترین زیرانداز رایج، در همه مناطق هدف مطالعه تولید می شود. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8771.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8771.aspx کاشی کاری سنتی کاشی به عنوان یکی از عناصر زیبایی بناها از قرون پیشین در عمارات و ابنیه به کار می‌رفته است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-8772.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/صنایع-492/%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-8772.aspx نگارخانه های مشهد http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-فرهنگی-265/%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8658.aspx گردشگری فرهنگی و ادبی 2015-11-14 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-فرهنگی-265/%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8658.aspx مدیریت بهره برداری و ساماندهی غرف فرهنگی - تجاری بوستان کوهسنگی بر اساس قرارداد فی مابین موسسه و شهرداری منطقه 8 مشهد، مدیریت بهره برداری از مجموعه غرف بوستان کوهسنگی، جهت ارائه خدمات بهینه، ایجاد و توسعه امکانات برای شهروندان و زائران امام رضا (ع) به این موسسه واگذار گردید. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/پروژه-ها-355/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-8713.aspx پروژه ها 2015-11-11 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/پروژه-ها-355/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-8713.aspx برج رادکان برج رادکان اولین برج در جهان است که از افتخارات بزرگ ایرانیان در چناران است که تاکنون علی رغم پژوهش‌های صورت گرفته تنها بخشی از هویت نجومی این برج مشخص شده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-464/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b1%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-8737.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-18 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-464/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b1%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-8737.aspx بنای امام زاده قاسم ارغا(ع) بقعه منسوب به امام زاده قاس ارغا در روستای ارغا از دهستان حومه بخش مرکزی واقع شده و بنای آن متعلق به اواخر دوران قاجار می باشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-465/%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d8%a7(%d8%b9)-8738.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-18 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-465/%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d8%a7(%d8%b9)-8738.aspx قلعه کهنه زنده جان این قلعه در روستای زنده جان از توابع دهستان پائین ولایت و در فاصله 5 کیلومتری غرب شهرستان کاشمر واقع شده است . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-465/%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%87%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86-8739.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-18 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-465/%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%87%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86-8739.aspx مزار میرآباد این بنا در روستای میرآباد از توابع بخش مرکزی و به فاصله 16 کیلومتری جنوب غرب کاشمر واقع شده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-465/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8740.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-18 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-465/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8740.aspx مسجد جامع خلیل آباد به استناد شواهد موجود پیش از این در محل مسجد جامع فعلی بنای مسجدی کهن و یک ایوانی موسوم به میان خیابان وجود داشته که بنای فعلی با الگوبرداری از مسجد جامع کاشمر در سال 1308 ق با طرح یک ایوانی و شبستان های طرفین ساخته شده و شبستان شرقی آن در سال 1313 ق تکمیل شده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-465/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8741.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-18 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-465/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8741.aspx آسیاب های بادی نشتیفان مجموعه آسیاب های بادی نشتیفان خواف از بزرگترین مجموعه های خشت، گل و چوب بازمانده از دوره ی صفویه، و همچنین بزرگترین و قدیمی ترین مجموعه آسبادهای جهان به شمار می آیند. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-466/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%aa%db%8c%d9%81%d8%a7%d9%86-8742.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-18 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-466/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%aa%db%8c%d9%81%d8%a7%d9%86-8742.aspx مدرسه غیاثیه مدرسه غیاثیه یکی از آثار تاریخی استان خراسان رضوی است که در حاشیه جنوبی روستای خَرگِرد در فاصله 5 کیلومتری شهر خواف و در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87-8743.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-18 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%ab%db%8c%d9%87-8743.aspx بنای حصار و باروی شهرتابران ولایت توس در قرون پیشین به منطقه ای در میان دو رشته کوه بینالود و در جنوب و هزار مسجد در شمال اطلاق می شده است این ولایت مشتمل بر چهار شهر « تابران – نوغان – رادکان – و تروغبذ» بوده و تابران که اکنون به توس مشهور است در قرن ۴ (هـ ق) بزرگترین شهر منطقه محسوب می شد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-475/%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-8720.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-475/%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-8720.aspx کهن‌دژ شهر تاریخی تابران در گذشته کهن‌دژ در بر‌گیرنده مجموعه‌ای از بناهای دیوانی و مسکونی بوده که حکمران و امرای شهر در آن مکان مستقر می‌شدند‌. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-475/%da%a9%d9%87%d9%86%e2%80%8c%d8%af%da%98-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-8721.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-475/%da%a9%d9%87%d9%86%e2%80%8c%d8%af%da%98-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-8721.aspx یخدان تاریخی چهار برج از جمله ابنیه برجای مانده از معماری گذشته در پیرامون توس باید از یخدان تاریخی روستای چهار برج نام برد که این سازه آبی متعلق به دوره قاجار بوده و در ساختار معماری آن از چوب نیز استفاده شده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-478/%db%8c%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-8722.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-478/%db%8c%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-8722.aspx انبار سید باقر آب انبار سید باقر مربوط به دوره قاجار است و در بردسکن، خیابان قائم، خیابان سید باقر، جنب شهرداری بردسکن واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۰۳۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1-8724.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1-8724.aspx برج علی‌آباد برج علی‌آباد مربوط به سدهٔ ۸ ه‍. ق است و در شهرستان بردسکن، روستای کشمر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۲۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b9%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8725.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b9%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8725.aspx رباط کبودان مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان بردسکن، روستای کبودان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۰۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-8726.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-8726.aspx برج فیروز آباد ین اثر تاریخی در ۱۷ کیلومتری جنوب بردسکن و در بخش شهرآباد در میان روستای فیروزآباد و بر روی ویرانه‌های بست دروازه ترشیز قدیم قرار دارد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8727.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8727.aspx مسجد جامع سیف آباد این بنای مذهبی در ۱۰ کیلومتری جنوب بردسکن و در روستای سیف آبادواقع شده است . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8728.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8728.aspx مسجد یا مقبره عبدل آباد مقبره عبدل آباد در فاصله ۲۵ کیلومتری از جنوب خاوری بردسکن قرار دارد . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8729.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-477/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%84-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-8729.aspx تعریف گردشگری تاریخی گردشگری تاریخی یکی از ابتدایی ترین گونه های گردشگری در جهان است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/تاریخ-459/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-8730.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/تاریخ-459/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-8730.aspx آرامگاه شاهزاده قاسم مزار شاهزاده قاسم در ۲۹ کیلومتری غرب تایباد واقع شده‌است و بنای خشت و گلی است و احتمالاً مربوط به دوران صفویه می‌باشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-8731.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-8731.aspx برج یا منارهٔ‌ کرات بر فراز تپه‌اى در روستاى کرات تایباد، یک منارهٔ آجرى ساخته شده است که اندکى نیز انحناء دارد. این مناره داراى کتیبه‌اى به خط کوفى است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-461/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%87%d9%94%e2%80%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-8732.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-461/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%87%d9%94%e2%80%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-8732.aspx آرامگاه شیخ ‌احمد جامی آرامگاه شیخ ‌احمد جامی با قدمتی نزدیک به ۸۰۰ سال، در شهرستان تربت جام واقع در استان خراسان رضوی است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-462/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%e2%80%8c%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%db%8c-8733.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-462/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%e2%80%8c%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%db%8c-8733.aspx مسجد عتیق تربت جام مسجد عتیق تربت جام یکی از مسجدهای قدیمی تربت جام در استان خراسان رضویاست. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-462/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%b9%d8%aa%db%8c%d9%82-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85-8734.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-462/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%b9%d8%aa%db%8c%d9%82-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85-8734.aspx مسجد عتیق تربت جام مسجد عتیق تربت جام یکی از مسجدهای قدیمی تربت جام در استان خراسان رضویاست.نمازگزاران این مسجد مسلمانان اهل سنت اند و این مسجد محل برگزاری نماز جمعه اهل سنت تربت جام نیز است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-462/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%b9%d8%aa%db%8c%d9%82-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85-8735.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-17 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/جاذبه-های-تاریخی-462/%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%b9%d8%aa%db%8c%d9%82-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85-8735.aspx پایگاه اطلاع رسانی زائر در پایانه مسافربری امام رضا (ع) موسسه توسعه گردشگری طی تفاهم صورت گرفته با سازمان پایانه های شهرداری مشهد طی چند سال گذشته به ارائه خدمات در پایانه امام رضا (ع) در زمینه اسکان و اقامت زائران گرامی اقدام کرده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/پروژه-ها-355/فعالیت-416/پایانه-418/%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-(%d8%b9)-8718.aspx پروژه ها 2015-10-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/پروژه-ها-355/فعالیت-416/پایانه-418/%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-(%d8%b9)-8718.aspx مبادی ورودی شهر مشهد مبادی ورودی شهر http://www.tourismiran-dev.com/Pages/پروژه-ها-355/فعالیت-416/مبادی-ورودی-419/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8719.aspx پروژه ها 2015-10-15 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/پروژه-ها-355/فعالیت-416/مبادی-ورودی-419/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8719.aspx صومعه مزار در روستای مزار بجستان واقع شده است . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/تاریخی-460/%d8%b5%d9%88%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-8715.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-13 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/تاریخی-460/%d8%b5%d9%88%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-8715.aspx قلعه دختر این قلعه نیز مانند سایر قلاع دختر ایران نام خود را ازناهید ، الهه ی آب ، برکت وزیبایی اخذ نموده است . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/تاریخی-460/%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-8533.aspx گردشگری تاریخی 2015-10-13 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-تاریخی-264/تاریخی-460/%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-8533.aspx الماس شرق مجتمع تجاری الماس شرق با 6 طبقه و زیربنای 67267 مترمربع و 1090 واحد، در یک موقعیت مکانی ویژه یا دسترسی‌‌های بسیار مناسب شهری در حاشیه بزرگراه صد متری کمربندی شهر مشهد قرار گرفته و هدف از ایجاد آن بهبود و گسترش فرهنگ گردشگری بوده است. این مکان به لحاظ فنی و معماری نمونه‌ای کاملاً بی‌نظیر در ایران است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/نهال-تنسگل-490/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d9%82-8698.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/نهال-تنسگل-490/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d9%82-8698.aspx بازار خورشید تجاری خورشید در 9 طبقه در زمینی به مساحت هزار و پانصد متر مربع احداث گردیده است .مجتمع خورشید 49 واحد تجاری در طبقات 1 - تا طبقه دوم 33 واحد اداری در طبقات سوم تا پنچم و پارکینگ هایی در طبقات منفی 2 و 3 دارد در این مجتمع اجناس متنوعی مانند : مانتو و لوازم آرایشی و بهداشتی و لباس به عرضه می گردد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-8699.aspx 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-8699.aspx بازار رضا این راسته بازار در ضلع شرقی میدان بیت‌المقدس شهر مشهد واقع شده و از مهم‌ترین مراکز خرید زائرین و گردشگران به شمار می‌آید. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/نهال-تنسگل-490/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-8700.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/نهال-تنسگل-490/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-8700.aspx بازار فردوسی مشهد بازار فردوسی مشهد (مجتمع تجاری فردوسی) کاری از گروه مهندسی فردوسی یکی از لوکس ترین و شلوغ ترین مراکز خرید پوشاک در مشهد می باشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8701.aspx 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8701.aspx بازار گوهرشاد این مجتمع در حاشیه بلوار شهید صادقی، بین میدان راهنمایی و چهارراه ششصد دستگاه شهر مشهد واقع شده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/نهال-تنسگل-490/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-8702.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/نهال-تنسگل-490/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-8702.aspx بازار مرکزی مجموعه تجاری بازار مرکزی در چهارراه شهدا واقع گردیده و محدوده آن فضای وسیعی را به خود اختصاص داده است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-8703.aspx 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-8703.aspx برج آلتون برج تجاری آلتون یکی از مراکز تجاری و خرید دیدنی شهر مشهد است که در خیابان دانشگاه واقع شده است و هر مسافر و بیننده ای را ترغیب می کند که برای یک بار هم که شده از این مجموعه دیدن کند. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86-8704.aspx 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86-8704.aspx پروما مجتمع تجاری پروما در سال 1382 در شهر مشهد آغازبکار نمود. این مرکز خرید در چهار طبقه و با 25000 متر مربع زیربنا ، علاوه بر فروشگاه بزرگ پروما ، 250 واحد تجاری را در خود جای داده است. پارکینگ مجتمع دارای ظرفیت 2000 خودرو میباشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7-8705.aspx 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7-8705.aspx زیست خاور زیست خاور اولین برج تجاری مشهد و یکی از بزرگترین و زیباترین مجتمع های تجاری ایران می باشد و هر روزه مورد بازدید هزاران زائر و توریست و مجاورین قرار میگیرد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1-8706.aspx 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1-8706.aspx مجتمع تجاری آرمیتاژ طبرسی ین مجموعه به مساحت 2600 متر مربع و با زیر بنای حدود18000 متر مربع در 13 طبقه و در مجاورت حرم مطهر امام رضا(ع)، توسط مهندسین مشاور مجرب و متخصص طراحی و گروه شرکتهای پاریز در حال احداث آن میباشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/نهال-تنسگل-490/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c-8707.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/نهال-تنسگل-490/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c-8707.aspx مجتمع تجاری کیان سنتر مشهد این مجتمع تجاری یکی از بزرگترین مجتمع های تجاری مشهد است که دارای قسمت های مختلف از جمله فست فود،سالن بازی کودکان مشهد و هایپر مارکت و غیره میباشد. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/نهال-تنسگل-490/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8708.aspx سوغات و صنایع دستی 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/سوغات-و-صنایع-دستی-345/نهال-تنسگل-490/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8708.aspx مرکز تجاری خیام مرکز بین‌المللی مبادلات تجاری و خدمات گردشگری خیام در زمینی به مساحت 200 هکتار در حاشیه شمالی شهر مشهد در محدوده صد متری کمربندی بلوارهای خیام و ابوطالب شمالی واقع است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-8709.aspx 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%85-8709.aspx مجتمع تفریحی و توریستی ویلاژتوریست مشهد مجتمع تفریحی و توریستی ویلاژتوریست در یکی از مهمترین موقعیت اقتصادی و گردشگری شهر مقدس مشهد و در انتهای بلوار وکیل آباد، ابتدای جاده ییلاقی طرقبه قرار گرفته است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%da%98%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8711.aspx 2015-10-07 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7%da%98%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-8711.aspx پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره پارک تندوره در سال 1347بعنوان منطقه حفاظت شده تندوره قرق گردید،در سال 1348به پارک وحش تندوره و در سال 1353به پارک ملی و در سال 1361به دو بخش،پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره تبدیل گردید. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-442/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-8682.aspx گردشگری طبیعت 2015-10-06 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-442/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-8682.aspx پناهگاه حیات وحش حیدری پناهگاه حیات وحش حیدری با70کیلومترفاصله در شمال و شمال غربی شهرستان نیشابور ، در مرز با شهرستان های قوچان و چناران قرار گرفته است. http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-443/%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c-8683.aspx گردشگری طبیعت 2015-10-06 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-443/%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c-8683.aspx پناهگاه حیات وحش شیر احمد منطقه شیر احمد در سال 1375شکار ممنوع ودرسال 1381به پناهگاه حیات وحش تبدیل گردید.این منطقه در شرق شهر سبزوار واقع شده است و در گستره طبیعی خود ترکیبی از مناطق دشتی و تپه ماهور است http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-444/%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-8684.aspx گردشگری طبیعت 2015-10-06 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-444/%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ad%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-8684.aspx دریاچه بزنگان دریاچه بزنگان یا (کل بی بی ، گل بی بی) بزرگترین دریاچه طبیعی ایران می باشد و در جنوب رشته کوه های هزار مسجد در 6029 طول شرق جغرافیایی و 130 کیلومتری جاده مشهد – سرخس بعد از کوه های مزدوران (مزداوند) در منطقه شهرستان سرخس و فاصله 5 کیلومتری از دهستان بزنگان واقع شده است . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-445/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d9%86%da%af%d8%a7%d9%86-8685.aspx گردشگری طبیعت 2015-10-06 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-445/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d9%86%da%af%d8%a7%d9%86-8685.aspx مناطق شکار ممنوع استان طابق با اطلاعات دریافت شده از سازمان حفاظت محیط زیست (1388) در استان خراسان رضوی سه منطقه شکار ممنوع دارد که مشخصات آنها در جدول 85 آورده شده است . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-446/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-8686.aspx گردشگری طبیعت 2015-10-06 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-446/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-8686.aspx منطقه حفاظت شده ارس سیستان (هزار مسجد ) منطقه هزار مسجد یکی از مناطق حفاظت شده استان خراسان رضوی با وسعتی 112714 هکتار با سیمای کوهستانی و صخره ای واقع در شمال شرقی مشهد که دارای تنوع فون و فلور قابل ملاحظه ای می باشد . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-447/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-(%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-)-8687.aspx گردشگری طبیعت 2015-10-06 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/حفاظت-447/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-(%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-)-8687.aspx منطقه حفاظت شده افتخاری منطقه حفاظت شده افتخاری در 16 کیلومتری شرق بجستان واقع شده است . وسعت این منطقه 66880 هکتار می باشد . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/منطقه-حفاظت-شده-448/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%db%8c-8688.aspx گردشگری طبیعت 2015-10-06 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/منطقه-حفاظت-شده-448/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%db%8c-8688.aspx منطقه حفاظت شده باغ کشمیر نطقه باغ کشمیر در سال 1375 مدت 5 سال شکار ممنوع اعلام شد و به علت وجود جنگل های پسته وحشی در سال 1381تبدیل به منطقه حفاظت شده جنگلی گردید . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/منطقه-حفاظت-شده-449/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%da%a9%d8%b4%d9%85%db%8c%d8%b1-8689.aspx گردشگری طبیعت 2015-10-06 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/منطقه-حفاظت-شده-449/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%da%a9%d8%b4%d9%85%db%8c%d8%b1-8689.aspx منطقه حفاظت شده جنگل خواجه منطقه حفاظت شده جنگل خواجه در 70 کیلومتری غرب سرخس واقع شده است . وسعت این منطقه 37552 هکتار می باشد . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/منطقه-حفاظت-شده-450/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-8690.aspx گردشگری طبیعت 2015-10-06 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/منطقه-حفاظت-شده-450/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-8690.aspx منطقه حفاظت شده در بادام این منطقه به وسعت تقریبی 33 هزار هکتار در حوزه بخشداری باجگیران (شمال قوچان) قرار گرفته است و به علت واقع بودن در مسیر ترانزیتی قوچان به باجگیران و جمهوری ترکمنستان دسترسی به آن آسان است . http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/منطقه-حفاظت-شده-451/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-8691.aspx گردشگری طبیعت 2015-10-06 http://www.tourismiran-dev.com/Pages/گردشگری-طبیعت-268/حفاظت-441/منطقه-حفاظت-شده-451/%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-8691.aspx